دخل بزرگ فیروزه کوبی، مناسب برای استفاده با طرحی بسیار شیک و زیبا This is a narrow waist made of aluminum alloy with brass plating